Atatürk www.turkishvision.com
Home | Kontakt | Anmelden EnglishEnglish | TürkçeTürkçe | DeutschDeutsch
Home
Schreiben Sie Ihre Meinung hier >>>
Blogs
Aktuell
Anmelden
Registrierung
Passwort anfordern
Seite empfehlen
Kontakt
Email
Über uns
Suche
Saturday, 24. March 2018
Aktuell

11.04.2012 2286
Kişilerin ve Hizmetlerin Serbest Dolaşımı (1)

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ
MART, 2012

ÖZGENUR YALÇIN
CANAN ÖZCAN
MELTEM ÖNCEL
MERVE ÇALIŞIR

ARAŞTIRMA KONUSU: KİŞİLERİN VE HİZMETLERİN SERBEST DOLAŞIMI

TÜRKİYE VE AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ

Prof. Dr. HARUN GÜMRÜKÇÜ


GİRİŞ……………………………………………………………………………………3

BÖLÜM 1.....……………………………………………………………………………3

1. Serbest Dolaşım……………………………………………………………………….3

1.1. Tanımı………………………………………………………………………………3-4

BÖLÜM 2…………………………………………………………………………….…5

1. Kişilerin Serbest Dolaşımı…………………………………………………………….5

1.1. Genel Olarak……………………………………………………………………..5-6

1.2. Kişilerin Serbest Dolaşımına İlişkin Konu Başlıkları……………………………6-7

1.2.1. Mesleki Niteliklerin Karşılıklı Tanınması…………………………………7

1.2.2. Vatandaşların Hakları (Avrupa Birliği Vatandaşlığı)……………………..8

1.2.3. Sosyal Güvenlik Sistemlerinde Eşgüdümün Sağlanması………………….8

1.2.4. İşçilerin Serbest Dolaşımı………………………………………………….8-9

2. Avrupa Birliği’nde İşçilerin Serbest Dolaşımı………………………………………...9

2.1. İşçi Kavramı……………………………………………………………………....9-10

2.2. İşçilerin Serbest Dolaşım Hakkının İstisnaları………………………………..….10

2.2.1. Kamu Düzeni, Sağlığı ve Güvenliği…………………………………...…...10-11

2.2.2. Kamu Hizmeti………………………………………………………………11-12

3. Avrupa Birliği’nde İşçilerin Serbest Dolaşımına İlişkin Mevzuatlar...........................12

3.1. Birincil Mevzuat………………………………………………………………….12-14

3.2. İkincil Mevzuat…………………………………………………………………...14-15

4. Türkiye – Avrupa Birliği İlişkileri Çerçevesinde İşçilerin Serbest Dolaşımı…………15-16

4.1. Ortaklık Konseyi Kararları………………………………………………………..16

4.2. Avrupa Birliği Adalet Divanı Kararları…………………………………………..17-18

4.2.1. Demirel Davası……………………………………………………………....18-20

4.2.2. Sevince Davası………………………………………………………………19-22

4.2.3. Kuş davası…………………………………………………………………...22-23

BÖLÜM 3……………………………………………………………………………….23

1. Hizmetlerin Serbest Dolaşımı………………………………………………………....23

1.1. Genel Olarak……………………………………………………………….…....23

1.2. Tarihçesi…………………………………………………………………………24-25

1.3. Tanımı…………………………………………………………………………...25-26

2. Hizmetlerin Serbest Dolaşımının Özellikleri………………………………………….26-30

2.1. Aktif Hizmetin Serbest Dolaşımı………………………………………………..30

2.2. Pasif Hizmetin Serbest Dolaşımı………………………………………………...30-31

2.3. Yerleşim Serbestîsinden Farkı…………………………………………………...31-32

2.3.1. Yerleşim Serbestîsinden Yararlananlar…………………………………….32

2.4. Sınırlamalar ve Sınırlamaların Sınırları………………………………………….32

2.4.1. Ayrımcılık Yasağı…………………………………………………………32-33

2.4.2. Kamusal Gücün veya Otoritenin Kullanılması……………………………34-35

2.4.3. Kamu Düzeni, Kamu Sağlığı ve Kamu Güvenliği Gerekçelerine Dayalı Sınırlamalar………………………………………………………………..35-37

3. ABAD Kararları……………………………………………………………………..37

3.1. Savaş Kararı……………………………………………………………………..37

3.2. Abatay Kararı……………………………………………………………………37-38

3.2.1. Sınıraşma Kavramı………………………………………………………..38

3.2.2. Kimlerin Katma Protokol 41/1’e Dayanabilecekleri Hususu…………….38

3.3. Tüm ve Darı Kararı……………………………………………………………...38-39

3.4. Soysal Kararı…………………………………………………………………….39

SONUDž…………………………………………………………………………….....40-41

KAYNAKÇA…………………………………………………………………………...42-45

GİRİŞ

Avrupa Birliği’nde serbest dolaşım kavramı; kişilerin, malların, sermayenin ve hizmetlerin pazarda herhangi bir kısıtlama ve sınırlama olmaksızın dolaşabilme hakkıdır. AB’nin kurucu antlaşması olan Roma Antlaşması’nda, bir ortak pazar düşüncesinin temelinde, AB Hukuku’nda kişilerin, sermayenin, hizmetlerin ve malların serbest dolaşımı ayrı ayrı düzenlenmiştir.

Avrupa Birliği’nde serbest dolaşım kavramı en geniş tanımıyla; ‘birlik üyesi ülkelerin vatandaşı olan herkesin Avrupa vatandaşı sıfatıyla üye devletler topraklarında serbestçe dolaşabilmesini ve güvenli bir ortamda yaşayabilmesini içermektedir’.

1957 yılında Roma Antlaşması ile kurulan A(E)T, sermayenin, malların, kişilerin ve son olarak hizmetlerin serbest dolaşımına dayalı dört ekonomik faktörden oluşmaktadır. Günümüzde Serbest Dolaşım Avrupa Birliği’nin gelişimi noktasında önemli bir yer teşkil etmektedir.

Araştırmamızda kişilerin ve hizmetlerin serbest dolaşımı teker teker irdelenecektir. İlk önce kişilerin serbest dolaşımından başlanacak, işçilerin serbest dolaşımına ve ‘’İşçi’’ kavramına değinilecektir. İşçilerin serbest dolaşımına, hangi istisnaların getirildiği analiz edilecek, yasal mevzuatların nasıl işlediği vurgulanmaya çalışılacaktır. Ayrıca hizmet sektörünün neleri kapsadığı, hizmet ticareti ve hizmet ticaretinin Türkiye-AB üye ülkeleri ticaretindeki yeri ele alınacaktır. Hizmet sektörünün neleri kapsadığı kısaca ele alındıktan sonra, hizmetlerin serbest dolaşımı -antlaşmalarla- incelenecektir.
BÖLÜM 1

1. SERBEST DOLAŞIM

1.1. Tanımı

Avrupa Birliği vatandaşlarının Birlik içerisindeki serbest dolaşım hakkı, Avrupa Birliği Müktesebatının en önemli unsurlarından birini oluşturmaktadır.

Avrupa Topluluğunu kuran antlaşmalarda; serbest dolaşım kavramı ilk kez Avrupa Kömür Çelik Topluluğu Antlaşmasının 69. maddesi ile düzenlenmiştir. Yürürlük tarihi 1953 olan bu antlaşmada, antlaşma konusu olan sektörlerle sınırlı bir serbest dolaşıma yer verilmiştir. Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu Antlaşmasının 2. maddesinde yine sektörle sınırlı bir serbest dolaşıma yer verilmiştir. Bilindiği üzere bu antlaşmanın imza ve yürürlük tarihi Avrupa Ekonomik Topluluğu Antlaşması ile aynıdır. Her iki antlaşmada 1 Ocak 1958’de yürürlüğe girmiştir.

Serbest Dolaşım kavramı en geniş anlamıyla; ‘’ ister mekânsal, ister maddesel, hangi açıdan olursa olsun hareket özgürlüğü’’ olarak tanımlanmaktadır.

Serbest dolaşımın ekonomik yönleri ise daha kesin anlamlar taşımaktadır: ‘’Bireyin şu ya da bu mesleği edinme veya icra etme, istediği bir yerde şu ya da bu işi kabul etme kararında özgür olmasıdır.’’

Bu özgürlükleri AT alanına aktarmak için AET/A’nın 48/2 maddesinde ‘’üye devletler işçileri arasında istihdamı ücret ve diğer çalışma koşulları konusunda uyrukluk esasına dayalı her türlü ayrımcılığın kaldırılması’’ (eşit işlem) öngörülmüştür.

Güncel serbest dolaşım kavramı ise, malların, hizmetlerin, sermayenin ve işgücünün serbest dolaşımını da içeren ama sadece üretim faktörlerinin dolaşımıyla sınırlı olmayan, Avrupa vatandaşlığı esasına dayandırılmış, sosyal, siyasal ve ekonomik boyutları birlikte taşıyan bütünsel bir anlam yüklenmiştir.

Buna göre, serbest dolaşım hakkının üç temel unsuru bulunmaktadır:

•İstihdam İmkânı: Avrupa Birliği vatandaşlarının herhangi bir başka üye devlette iş arama ve istihdam edilme haklarının olmasıdır.

•İkamet Hakkı: İşçilerin ev sahibi ülkede ikamet etme ve ailesini bu ülkeye getirme hakkının bulunmasıdır.

•Eşit Muamele: Vatandaşlığa dayalı ayrımcılığın yasaklanmasıdır.

BÖLÜM 2

1. KİŞİLERİN SERBEST DOLAŞIMI

1.1. Genel Olarak

Altı Batı Avrupa ülkesinin aralarında imzaladıkları Roma Antlaşmasının 1958 yılında yürürlüğe girmesinin ardından 1959 yılı Haziran ayında Yunanistan ve Temmuz ayında da Türkiye Topluluğa katılmak için müracaat etmişlerdir. Avrupa Birliği ile ilişkilerimiz neredeyse 50 yıllık bir geçmişe sahip olmakla beraber, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerin bir aşaması olan “Katılım Müzakereleri” 35 konu başlığı altında yürütülmüştür. Bu konu başlıklarından birini ise, “Kişilerin/İşçilerin Serbest Dolaşımı” oluşturmaktadır.

Hukuki temellerini Avrupa Topluluğunu kuran Roma Antlaşmasından alan ve dört temel serbesti (hizmetlerin, kişilerin, sermayenin ve malların serbest dolaşımı) üzerine kurulu İç Pazarda kişilerin serbest dolaşımı şu hususları kapsamaktadır:

•İş arzlarına yanıt verebilmek,

•Üye devletler topraklarında serbestçe hareket edebilmek,

•Bir üye devlette, o üye devlet vatandaşlarına uygulanan aynı yasal çerçeve kapsamına uygun olarak çalışabilmek,

•Bir üye devlet toprakları üzerinde çalıştıktan sonra orada, Avrupa Birliği Komisyonunun saptayacağı yasal çerçeve içerisinde ikamet edebilmektir.

Kişilerin serbest dolaşımına ilişkin, kamu hizmeti ile kamu düzeni, güvenliği ve sağlığının haklı kıldığı kısıtlamalar mevcuttur. Kişilerin serbest dolaşımının yasal çerçevesine bakıldığında, birincil mevzuatı teşkil eden Topluluğunu kuran Roma Antlaşmasındaki ve diğer antlaşmalardaki söz konusu hükümlerin yanı sıra; bunlara dayanarak konuya ilişkin, Topluluk ikincil mevzuatını oluşturan tüzük ve direktifler görülmektedir.

Bununla birlikte, kişilerin serbest dolaşımı uluslararası ekonomik bütünleşmelerden kaynaklanan bir hak olarak ortaya çıkmaktadır. Uluslararası ekonomik bütünleşmeler, ülkelerin aralarında gerçekleştirmeyi hedefledikleri birleşme derecesine göre çeşitli şekillerde oluşmaktadır. Ekonomik bütünleşme çeşitleri, zayıftan güçlüye doğru şu şekilde sıralanabilir: Serbest Ticaret Alanı, Gümrük Birliği, Ortak Pazar, Ekonomik Birlik, Parasal Birlik, Ekonomik ve Parasal Birlik ve Tam Ekonomik Birlik. İşçilerin veya daha geniş kapsamda kişilerin serbest dolaşımı, yukarıda belirtilen bütünleşme aşamalarından, ortak pazardan itibaren söz konusu olmaktadır.

Avrupa entegrasyonunun köşe taşlarından biri olan kişilerin serbest dolaşımı, Avrupa Birliği hukukunda, üye devlet vatandaşlarının diğer üye ülkelere herhangi bir sınırlama ve yasaklama ile karşılaşmaksızın serbestçe girmesi, dolaşması, ikamet etmesi, işe başvurması veya mesleğini icra edebilmesi; gittikleri ülkelerde bu ülkelerin vatandaşları ile eşit şartlarda sosyal haklardan yararlanması anlamına gelmektedir.

Avrupa Birliği’nde ekonomik, sosyal ve siyasi bütünleşmenin tam anlamıyla gerçekleşmesinde, kişilerin serbest dolaşımının ayrı bir önemi vardır. Ekonomik bütünleşme, Avrupa Birliği ülkelerinin bir bölgesel ekonomik grup oluşturarak ve bir politika etrafında bütünleşerek, her türlü ayrımcılığın kaldırılmasına olanak sağlamaktadır.

1.2. Kişilerin Serbest Dolaşımına İlişkin Konu Başlıkları

Kişilerin serbest dolaşımının yasal çerçevesine bakıldığında, konunun Avrupa Topluluğu’nu kuran Antlaşmada ayrı bir başlık altında (III. Başlık) düzenlendiği görülmektedir. Antlaşmanın 48-51. maddelerinde işçilerin serbest dolaşım hakkı garanti altına alınmıştır. Öte yandan, Antlaşmanın 18. maddesinde her birlik vatandaşının üye devletlerin topraklarında serbestçe dolaşım ve ikamet hakkı açık bir şekilde tanımlanmış, bu bağlamda, 12. maddede de vatandaşlığa dayalı her türlü ayrımcılık yasaklanmıştır. Birincil mevzuatı teşkil eden Avrupa Topluluğunu kuran Antlaşmadaki (Roma Antlaşması) söz konusu hükümlerin yanı sıra, bunlara dayanarak konuya ilişkin, Topluluk ikincil mevzuatını oluşturan tüzük ve direktifler çıkartılmıştır. AB bütünleşmesinin, mallar, sermaye ve hizmetlerle birlikte temel unsurlarından biri olan kişilerin serbest dolaşımına ilişkin AB müktesebatı genel olarak dört ana başlık altında toplanmaktadır.

Bunlar;

 Mesleki niteliklerin karşılıklı tanınması,
 Vatandaşların hakları (Avrupa Birliği Vatandaşlığı),
 Sosyal güvenlik sistemlerinde eşgüdümün sağlanması ve
 İşçilerin serbest dolaşımıdır.

1.2.1. Mesleki Niteliklerin Karşılıklı Tanınması

AB hukukunda, serbest dolaşım hakkının kullanmak suretiyle başka bir AB ülkesinde çalışmak isteyen kişiler, diğer üye devletlerdeki uygulama farklılıkları nedeniyle sorunlarla karşılaşabileceğinden, mesleki nitelik ve diplomaların karşılıklı tanınması sistemi yürürlüğe koyulmuştur.

Buna göre, bir üye devlette hukuki olarak belli kurallara bağlanmış bir mesleği yapmaya tam olarak ehil bir üye devlet vatandaşının bu özellikleri diğer bir üye devlette tanınmalıdır.

Bununla beraber, ilgili üye devlette söz konusu mesleğin eğitimi ve faaliyet alanı önemli ölçüde farklı ise, bu ülke kişinin bir uyum süresinden geçmesini veya bir yetenek testine tabi tutulmasını talep edebilmektedir. Bu kapsamda, genel bir direktif ile belirli mesleklere yönelik sektörsel direktifler çıkarılmış olup, bunların getirdiği kurallara uygunluk sağlayan meslek sahipleri, çalıştıkları ülkenin kendi vatandaşları için öngördüğü şartlarla aynı koşullarda çalışabilmektedir.

1.2.2. Vatandaşların Hakları (Avrupa Birliği Vatandaşlığı)

Vatandaşların hakları oy kullanma ve ikamet hakkını kapsamaktadır. Buna göre, tüm AB vatandaşlarının oy kullanma hakkı çerçevesinde, Avrupa Parlamentosu ve belediye seçimlerine uygulanan mevcut direktifler doğrultusunda, Birlik siyasi hayatına aktif olarak katılma hakkı bulunmaktadır. Öte yandan, öngörülen ikamet hakkı ile yerleşmek istedikleri diğer AB üyesindeki sosyal güvenlik sistemi açısından yük doğurmayacak, yeterli maddi imkânlara ve sağlık güvencesine sahip olan AB vatandaşları istedikleri AB ülkesinde yaşama hakkına sahiptir.

1.2.3. Sosyal Güvenlik Sistemlerinde Eşgüdümün Sağlanması

Ulusal sosyal güvenlik sistemlerinin koordinasyonunu amaçlayan Birlik sistemi, üye devletlerarasında standart bir sosyal koruma mevzuatı getirmeyi hedeflememekte, ulusal sosyal güvenlik sistemleri arasındaki mevcut farklılıkları korumaktadır. Buradaki amaç, Birlik içinde serbest dolaşım hakkını kullanan kişilerin mağdur duruma düşmesini engellemek, yaşlılık, hastalık, işsizlik sigortası, aile yardımı gibi çeşitli sosyal haklarda meydana gelebilecek kayıpların önüne geçmektir. Buna göre, öngörülen koordinasyonun temel ilkeleri şunlardır:

•Vatandaşlığa dayalı ayrımcılığın yasaklanması,

•Kişinin ekonomik faaliyetini sürdürdüğü üye devletin sosyal güvenlik mevzuatının uygulanması,

•Yararlananın ikamet etmediği üye devletteki sosyal haklarının transferi,

•Bu hakların kazanılması için öngörülen sürenin tamamlanmasında zaman kayıplarının önlenmesi amacıyla, farklı üye devletlerde geçen sürelerin birleştirilmesi.

1.2.4. İşçilerin Serbest Dolaşımı

İşçilerin serbest dolaşımı, üye devletlerin vatandaşlarının, başka bir üye devletin topraklarında ve bu ülke vatandaşlarının tabi olduğu koşullarda istihdam edilme ve açık ise talip olma hakkını verir. Ancak işçilerin serbest dolaşımının siyasi ve pratik önemi, Avrupa Birliği’ni işçilerin tam olarak serbest dolaşımının yürürlüğe koyulması konusunda geçiş dönemi düzenlemeleri öngörmeye yöneltmiştir.

Bu çerçevede, İngiltere ve İrlanda dışındaki AB üyesi ülkelerce 1 Mayıs 2004 tarihinde üye olan ülkelerden Kıbrıs Rum Kesimi ve Malta haricindeki diğer tüm ülkelerin vatandaşlarına, istisnaden iki yıl daha uzatılabilecek olan, beş yıllık bir genel geçiş dönemi uygulanmaktadır.

İngiltere ve İrlanda ise söz konusu koruma hükmünü uygulamayacaklarını, yeni üyelerin tümüne iş gücü piyasalarını açtıklarını beyan etmişlerdir. Daha ziyade mevcut üyelerin durumlarını korumaya yönelik bu istisnalar çerçevesinde üye ülkeler, yedinci yılın sonuna kadar koruma önlemleri alabileceklerdir.

Ancak AB tarafından öngörülen bu azami yedi yıllık (5+2 yıl) geçiş dönemi düzenlemesinde “karşılıklılık ilkesi’’ esastır. Diğer bir deyişle, 1 Mayıs 2004 tarihi itibarıyla üye olan ülkeler de bu koruma önlemlerini alabilmektedirler. Ancak Malta diğerlerinden farklı olarak, AB ülkelerinden gelecek işçi girişlerine karşı katılımı takip eden yedi yıl süre ile bir savunma hükmü uygulamaktadır. Bu geçiş dönemi düzenlemeleri, sadece işçileri kapsamakta olup, kendi hesabına çalışanlara, turistlere, öğrencilere veya emeklilere uygulanmamaktadır. Yine söz konusu düzenlemeler, Katılım Antlaşması öncesinde herhangi bir AB ülkesinde yasal ikamet hakkına ve çalışma iznine sahip olan yeni AB üyesi ülke vatandaşlarının bu haklarına bir zarar getirmez.

2. AVRUPA BİRLİĞİ’NDE İŞÇİLERİN SERBEST DOLAŞIMI

2.1. İşçi Kavramı

Topluluk Antlaşmasının 48. maddesi ve 48. maddenin uygulanmasına ilişkin ikincil kaynaklar, işçilere ve onların aile bireylerine serbest dolaşma hakkı ve serbest dolaşma hakkına bağlı olan diğer birtakım hakları vermektedir. Dolayısıyla, öncelikli olarak “işçi” kavramının incelenmesi gerekir.

Topluluk Antlaşması’nın yukarıda bahsi geçen 48. ve müteakip maddelerinde yasal dayanak olarak belirtilen Tüzük ve Direktiflerde “işçi” ifadesi kullanılmakla beraber, ilgili mevzuatta ifadenin tanımını yapılmamaktadır. Böylece “işçi” ismini tanımlamak vazifesi, Avrupa Birliği Adalet Divanı tarafından yerine getirilmiştir.

İşçi kavramının bir tanımı Antlaşmada yapılmamaktadır. Bununla birlikte, AB Hukukunun ikincil kaynaklarından ve Avrupa Birliği Adalet Divanı kararlarında genel olarak “işçi”: ismiyle bedenen veya fikren hizmet ifa ettiğine bakılmaksızın çalışan bir kişi olarak ifade edilmiştir.

Levin davasında Adalet Divanı, “işçi” isminin ulusal hükümlere göre tanımlanamayacağını ve bunun bir Topluluk kavramı olduğunu belirterek, Lawrie- Blum davasında işçiyi “birine, belirli bir süre için ve onun idaresinde belirli bir ücret karşılığı hizmet veren kişi” olarak tanımlanmıştır. Bestuur davasında işçi kavramının yalnızca halen çalışmakta olan işçiyi kapsamadığı, işini kaybetmiş olmakla beraber, yeniden çalışabilme kapasitesinde olan işçiyi de kapsadığını belirtmiştir.

Yukarıda belirtilen Levin davasında Avrupa Birliği Adalet Divanı:

“… İşçi kavramının gerçek ve etkili bir işi kapsadığını, şeklen/görünüşte veya önemsiz bir iş olmaması kaydıyla, kısmi süreli hizmet akdiyle çalışanları da kapsar.” diyerek kısmi süreli hizmet akdi ile çalışanların AB Hukukuna göre işçi sayılması gerektiğini belirtmiştir.

2.2. İşçilerin Serbest Dolaşım Hakkının İstisnaları

Topluluk Antlaşmasının 48(3) ve 48(4). maddelerinde, serbest dolaşımın istisnaları iki grup olarak düzenlenmiştir. Birinci grupta, kamu düzeni, kamu sağlığı ve kamu güvenliği; ikinci grupta kamu idaresine ve hizmetlerine ait işler söz konusu edilmiştir.

2.2.1. Kamu Düzeni, Sağlığı ve Güvenliği

Kamu düzeni kavramı Avrupa Birliği kurumlarının denetimine tabi olmakla birlikte, kavramın ne şekilde tanımlanacağını üye devletler belirlemektedir ve bu nedenle tanımlar arasında farklılıklar olabilir. Bununla birlikte, kamu düzeni sınırlamasını ileri sürerek serbest dolaşım hakkının kısıtlanabilmesi için, kamu düzenini bozabilecek tehdidin gerçek ve ciddi nitelikte olması gerekir. Ayrıca, serbest dolaşım hakkını kısıtlamaya girmeden önce, diğer bütün tedbirlerin değerlendirilmiş olması ve diğer tedbirlerle risk giderilemiyor ise “kamu düzeni” kısıtlaması yoluna gidilmelidir.

2004/38 sayılı Direktifin 27(2) maddesi hükmü gereği kamu düzenini, kamu sağlığını ve kamu güvenliğini öne sürerek bir kişinin serbest dolaşım hakkını kısıtlayabilmek için, kısıtlamaya yol açan “eylemin bizzat ilgili şahıs tarafından” yerine getirilmiş olması gerekir.

Kamu düzeni ve kamu güvenliği kısıtlamalarının uygulanabilmesi için, bireyin yapmış olduğu eylemin kanun dışı olması şart değildir. İlgili üye devletin adı geçen eylemi “sosyal olarak zararlı” olarak tanımlaması, kısıtlamanın uygulanması için yeterlidir.

2004/38 sayılı Direktifin 29(1). maddesi hükmü uyarınca, Direktife eklenen kamu sağlığını tehlikeye sokabilecek Dünya Sağlık Örgütü Tarafından karantina altına alınması gerektiği bildirilen, bulaşma riski oldukça yüksek olan tüberküloz, frengi gibi hastalıklar ile ilaç bağımlılığı ve zihinsel bozukluklar gibi ve tedavisi oldukça zor veya mümkün olmayan hastalıklara yakalananlara kamu sağlığı kısıtlaması ileri sürülerek oturma izni verilmeyebilir. Bununla birlikte, bu nevi hastalıklara herhangi bir üye devlete giriş yaptıktan ve oturma izni aldıktan sonra yakalananların oturma hakları kısıtlanamayacağı gibi, kamu sağlığı kısıtlamasını ileri sürerek oturma izinlerinin yenilenmesi talebini reddetmek mümkün değildir.

Topluluk Antlaşmasının 48(3). maddesinde bahsi geçen “kamu güvenliği” gerekçe gösterilerek bir kişinin dolaşım hakkını sınırlandırabilmek için, adı geçen kişinin toplumdaki huzur (barış) ortamını veya güvenlik ortamını zedeleyecek bir suç islemiş olması gerekir. Şayet işlenen suç toplumun huzur ve güvenliğini bozar nitelikte değilse, serbest dolaşım hakkı kısıtlanamaz.

2.2.2. Kamu Hizmeti

Topluluk Antlaşmasının 48(4). maddesi, işçilerin serbest dolaşımını düzenleyen Topluluk Antlaşmasının 48. maddesinin, kamu hizmetindeki istihdamda uygulanmayacağını belirtmektedir. Bununla birlikte, hangi niteliklerin bir müesseseyi kamu hizmeti veren bir işletme statüsüne dâhil ettiğini belirleme yetkisinin yalnızca Üye Devletlere ait olmadığını belirtmek yerinde olacaktır. Avrupa Birliği Adalet Divanı, kamu hizmetine nelerin girebileceğini belirleme yetkisine sahiptir.

Kamu hizmeti istisnasının uygulanabilmesi için iki şartın birlikte gerçekleşmesi gerekir. İşçinin yaptığı işin dayanağı kamu hukuku olmalıdır ve işçinin yaptığı işin devletin genel çıkarlarının korunması için olmazsa olmaz bir iş konumunda olmalıdır.

Topluluk Antlaşmasının 48(4). maddesiyle öngörülen, işçilerin serbest dolaşım hakkının kısıtlanmasının çok sınırlı bir kapsamı olduğunu, yargı organları içerisinde yer alan hakimlik ve savcılık görevlerini ifa eden iş pozisyonları ile silahlı kuvvetler, polis teşkilatı ve istihbarat teşkilatları, vergiyle ilgili kurumlar gibi teşkilatlardaki üst seviyedeki iş pozisyonlarını kapsadığını belirtmek gerekir. Kamu sağlığı için faaliyette bulunan kurumlarda, Devlet okullarında, kamu kurumlarında askeri amaçlı olmayan araştırmalarda ve Devletin ticari faaliyetlerini düzenleyen kurumlardaki iş pozisyonları 48(4). madde kapsamında değerlendirilemez.

3. AVRUPA BİRLİĞİ’NDE İŞÇİLERİN SERBEST DOLAŞIMINA İLİŞKİN MEVZUATLAR

3.1. Birincil Mevzuat

Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT) Antlaşması: 18 Nisan 1951 tarihinde altı Avrupa devleti (Almanya, Fransa, İtalya, Belçika, Hollanda, Lüksemburg) tarafından imzalanarak 20 Temmuz 1952’de yürürlüğe giren AKÇT Antlaşması, 69. maddesinde işçilerin serbest dolaşımı ile ilgili hükümlere yer vermektedir.

Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu (AAET) Antlaşması: 25 Mart 1957’de, AKÇT Antlaşmasını imzalayan aynı altı devlet tarafından imzalanarak 1 Ocak 1958 tarihinde yürürlüğe giren AAET Antlaşması, 96. maddesinde işçilerin serbest dolaşımı ile ilgili hükümlere yer vermektedir.

Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) Antlaşması (Roma Antlaşması): 25 Mart 1957 tarihinde yukarıdaki altı devlet tarafından ikinci antlaşma AET Antlaşmasıdır. Bu Antlaşma da, AAET Antlaşması gibi 1 Ocak 1958 tarihinde yürürlüğe girmiştir. AET Antlaşması’nın 48-51. maddeleri işçilerin serbest dolaşımına ayrılmıştır.

Avrupa Tek Senedi: 17 Şubat 1986’da imzalanıp, 1 Temmuz 1986’da yürürlüğe giren Avrupa Tek Senedi, 1985’te Komisyon tarafından hazırlanan Beyaz Kitap’ta (White Paper) öngörülen iç pazarın tamamlanması hedefini gerçekleştirmek amacını gütmüştür. Tek Senet, diğer değişikler yanında, işçilerin serbest dolaşımına ilişkin olarak da AET Antlaşması hükümlerine bazı değişiklikler getirmiştir.

Tek Senet ile getirilen 8a maddesi, 31 Aralık 1992’ye kadar bir iç pazarın kurulmasını öngörmekte ve iç pazarı, içinde malların, kişilerin, hizmetlerin ve sermayenin, AET Antlaşmasının hükümleri çerçevesinde serbestçe dolaştığı, iç sınırların olmadığı bir alan olarak tanımlamaktır.

Maastricht Antlaşması (Avrupa Birliği Antlaşması):

Maastricht Antlaşması veya diğer adıyla Avrupa Birliği Antlaşması, 7 Şubat 1992 tarihinde Hollanda’nın Maastricht kentinde imzalanarak, 1 Kasım 1993 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Avrupa Birliği Antlaşması’nın getirdiği işçilerin serbest dolaşımını ilgilendiren değişikliklere bakıldığında, öncelikle AET Antlaşmasına yeni giren 8a maddesi göze çarpmaktadır.

“Birlik Vatandaşlığı” başlığı altında yer alan bu maddenin birinci fıkrasına göre, her Birlik vatandaşının, AET Antlaşmasında ve ikincil mevzuatta öngörülen şartlara ve sınırlamalara tabi olarak, üye devlet topraklarında serbestçe dolaşabilmesi ve ikamet edebilmesi öngörülmüştür. İlk bakışta, Birlik vatandaşlarına, ayırım yapmaksızın, yeni bir serbest dolaşım hakkı veriyormuş izlenimi veren bu madde, söz konusu hakkın sınırlarını Antlaşma ve ikincil mevzuat olarak belirlediğinden, ekonomik amaçlı serbest dolaşım, ekonomik olarak faal ya da geçmişte faal olmuş kişilerin (işçiler, serbest meslek sahipleri) tekelinde bulunmaya devam etmektedir.

Amsterdam Antlaşması: Avrupa Birliği Antlaşması’nı, Avrupa Toplulukları Antlaşmaları ve diğer bazı ilgili Topluluk düzenlemelerini değiştiren Amsterdam Antlaşması, 2 Ekim 1997 tarihinde Amsterdam’da imzalanmıştır. Bu Antlaşma 1 Mayıs 1999 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Amsterdam Antlaşması’nın AET Antlaşması’na getirdiği işçilerin serbest dolaşımını ilgilendiren değişikliklere bakıldığında, “Birlik Vatandaşlığı” başlığı altında yer alan eski 8a maddesinin (yeni 18. madde) ikinci fıkrasında karar alma usulünde bir değişikliğe rastlanmaktadır. Buna göre, Konsey’in ilk fıkrada sözü edilen tüm Birlik vatandaşlarının serbest dolaşım ve ikamet etme hakkını kolaylaştırmak için, Antlaşmada başka bir usulün kabul edildiği durumlar haricinde, yeni 251. maddede (eski 189b maddesi) yer alan ortak karar usulü uyarınca ve fakat oy birliğiyle hareket ederek hükümler kabul edebilmesi öngörülmüştür.

Antlaşmanın, eski 48-51. (yeni 39-42) maddelere getirdiği tek değişiklik, 48. (yeni 39.) maddenin ilk fıkrasından, güncelliği kalmayan “en geç geçiş döneminin sonunda” ibaresinin kaldırılmış olmasıdır.

3.2. İkincil Mevzuat

1612/68 sayılı Tüzük: İşçilerin Topluluk içinde dolaşım serbestîsine ilişkin 15 Ekim 1968 tarih ve 1612/68 sayılı Konsey Tüzüğü.

1251/70 sayılı Tüzük: İşçilerin iş buldukları Üye Devlet topraklarında kalabilme hakkına ilişkin 29 Haziran 1970 tarih ve 1251/70 sayılı Komisyon Tüzüğü.

1408/71 ve 574/72 sayılı Tüzükler: Topluluk içinde yer değiştiren bağımlı ve bağımsız çalışan kişiler ve ailelerine yönelik sosyal sigorta sistemlerinin uygulanmasına ilişkin 1408/71 sayılı Tüzük. Topluluk içinde yer değiştiren bağımlı ve bağımsız çalışan kişiler ve ailelerine yönelik sosyal sigorta sistemlerinin uygulanmasına ilişkin 1408/71 sayılı Tüzüğün uygulanması ile ilgili yöntemleri belirleyen 21 Mart 1972 tarih ve 574/72 Tüzük.

2432/92 sayılı Tüzük: İşçilerin Topluluk içinde dolaşım serbestîsine ilişkin 1612/68 sayılı Konsey Tüzüğü’nün II. Bölümünü değiştiren 27 Temmuz 1992 tarih ve 2434/92 sayılı Konsey Tüzüğü.

68/360 sayılı Direktif: Topluluk içinde üye devlet işçilerinin ve ailelerinin dolaşımına ve ikametlerine ilişkin sınırlamaların kaldırılması ile ilgili 15 Ekim 1968 tarihli Konsey Direktifi.

64/221 sayılı Direktif: Kamu politikası, kamu güvenliği ve kamu sağlığı gerekçesiyle yabancı uyrukluların dolaşım ve ikametlerine ilişkin özel tedbirlerin eşgüdümü ile ilgili 25 Şubat 1964 tarihli Konsey Direktifi.

89/48 ve 92/251 sayılı Direktifler: En az üç yıl mesleki eğitim ve öğretimin tamamlanması ile hak edilen yüksek okul diplomalarının tanınması için bir genel sisteme ilişkin 21 Aralık 1988 tarih ve 89/48 sayılı Konsey Direktifi. Mesleki eğitim ve öğretimin tanınmasına ilişkin ikinci bir genel sisteme ilişkin, 89/48 sayılı Direktifi tamamlayıcı 18 Haziran 1992 tarih ve 92/251 sayılı Konsey Direktifi.

90/364, 90/365 ve 93/96 sayılı Direktifler: Mesleki faaliyetlerini sona erdirmiş bağımlı ve bağımsız çalışan kişilerin ikamet hakkı ile ilgili 28 Haziran 1990 tarih ve 90/365 sayılı Konsey Direktifi. İkamet etme hakkı ile ilgili 28 Haziran 1990 tarih ve 90/365 sayılı Konsey Direktifi. Öğrencilerin ikamet etme hakkı ile ilgili 29 Ekim 1993 tarih ve 93/96 sayılı Konsey Direktifi.

72/194 sayılı Direktif: Bir Üye Devlette iş bulan yabancı uyrukluların o ülkede kalabilme hakları ile ilgili olarak kamu politikası, kamu güvenliği ve kamu sağlığı gerekçesiyle yabancı uyrukluların dolaşım ve ikametlerine ilişkin tedbirleri koordine eden 25 Şubat 1964 tarihli Direktifin kapsamının genişletilmesine ilişkin 18 Mayıs 1972 tarihli Konsey Direktifi.

2004/38 sayılı Direktif: 1612/68 sayılı Tüzüğü değiştiren, 64/221, 68/360, 72/194, 73/148, 75/34, 75/35, 90/364, 90/365 ve 93/96 sayılı Direktifleri iptal eden, üye ülkeler işçilerinin ve bunların ailelerinin dolaşımı ve ikamet hakkı ile ilgili kısıtlamaların kaldırılması hakkında 29 Nisan 2004 tarih ve 2004/38 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi.

4. TÜRKİYE – AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ ÇERÇEVESİNDE İŞÇİLERİN SERBEST DOLAŞIMI

Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkiler 1963 yılında imzalanan “Avrupa Ekonomik Topluluğu ile Türkiye Arasında Bir Ortaklık Yaratan Anlaşma (Ankara Anlaşması)” ile başlamıştır. Ankara Anlaşması, amacı Toplulukla ortaklık anlaşması imzalayan devletin ekonomisini güçlendirmek, halkının iş ve yaşam koşullarını iyileştirmek suretiyle, söz konusu devletin ileride Topluluğa tam üye olmasını kolaylaştırmak olan anlaşmaların ikinci örneğini oluşturmaktadır. İlk örnek, Topluluğun 1961 yılında Yunanistan ile imzaladığı ortaklık anlaşmasıdır (Atina Anlaşması). Topluluğun 1970’lerin basında Kıbrıs Rum Kesimi ve Malta ile imzaladığı anlaşmalar da ortaklık anlaşması adını taşımakla beraber, tam üyelik hedefi içermeyen, esasen Topluluk ile söz konusu devletlerarasında ticaretin serbestleştirilmesini öngören anlaşmalardı. Topluluğun yeniden tam üyelik hedefi içeren ortaklık anlaşmaları imzalaması 1993 yılında gerçekleşmiştir. Bir kısım Merkezi ve Doğu Avrupa devletiyle imzalanan, Avrupa Anlaşmaları olarak da anılan ortaklık anlaşmaları, söz konusu devletleri ileride Topluluğa tam üye yapmak amacına sahipti.

4.1. Ortaklık Konseyi Kararları

Türkiye-AB Ortaklık Konseyi’nin Türk işçilerinin serbest dolaşım hakları ile ilgili almış olduğu ilk somut karar, 1 Aralık 1976 tarihinde, dört yıllığına geçici olarak yürürlüğe giren 2/76 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı’dır. 19 Eylül 1980 tarihinde çıkarılan 1/80 sayılı karar, 2/76’yı yürürlükten kaldırmıştır. 2/76 ve 1/80 sayılı Ortaklık Konseyi Kararları, Topluluğun Resmi Gazetesi’nde yayınlanmamıştır. Türk işçileriyle ilgili aşağıda göreceğimiz davalarda, bu kararların geçerliliğine itiraz eden bazı ülkeler, müdahil olarak katıldıkları davalarda, bu eksikliği öne sürmüşlerdir, ancak buna rağmen, Avrupa Adalet Divanı’nın, geçerlilikleri yönünde verdiği kararları etkilememiştir.

Ayrıca, Katma Protokolünün 39. maddesinin birinci fıkrası uyarınca alınan 3/80 sayılı karar ise, Toplulukta yaşayan Türk işçilerinin ve aile bireylerinin sosyal güvenlik haklarına ilişkindir. Bu kararlara ek olarak, 6 Mart 1995 tarihinde toplanan Ortaklık Konseyinin kabul ettiği İlke Kararı (resolution) bulunmaktadır. Söz konusu İlke Kararı içinde yer alan maddelerden birinde, sosyal konularda işbirliği öngörülmektedir.

4.2. Avrupa Birliği Adalet Divanı Kararları

Topluluk Antlaşmasının 164. maddesi uyarınca, Avrupa Birliği Adalet Divanı, söz konusu Antlaşmanın yorumu ve uygulanmasının hukuka uygun olmasını sağlamakla görevlidir. Avrupa Birliği Adalet Divanı, anılan hukuka uygunluk denetimini üye devletlerin ve belli Topluluk kurumlarının talebi üzerine yapabileceği gibi, gerçek ve tüzel kişiler de, Antlaşmanın 177. maddesinin 2. fıkrası uyarınca, üye devlet mahkemelerinde görülmekte olan bir dava sırasında Topluluk hukukuna uygunluk sorununu gündeme getirilebilir. Ayrıca üye devlet mahkemesi de, gerekli gördüğü takdirde, bu soruna ilişkin olarak Avrupa Birliği Adalet Divanının bir ön karar (preliminary ruling) vermesini isteyebilir.

Eğer, Topluluk hukukuna uygunluk sorununun önünde gündeme getirildiği mahkeme, kararlarına karsı temyizin mümkün olmadığı bir mahkeme ise, bu mahkemenin meseleyi Avrupa Birliği Adalet Divanına götürmesi zorunludur (Topluluk Antlaşması, madde 177(3)). Üye devlet mahkemesi, Adalet Divanının ilgili meselede vereceği yorum veya geçerlilik kararına kadar, vereceği kararı erteler. Divanın vereceği karar, üye devlet mahkemesinin yerine geçerek verilmiş bir karar anlamına gelmemektedir. Üye devlet mahkemesi sadece, Adalet Divanının, bir Topluluk hukuku kuralının yorumu veya geçerliliğine ilişkin olarak verdiği ön karar sayesinde, önündeki davanın Topluluk hukukunu ilgilendiren kısmı hakkında, Divanın yorumunu esas alarak ve bu yorumla bağlı olarak davayı sonuçlandırma imkânına sahip olmaktadır.

Toplulukta çalışan Türk işçileri ve onların aile bireyleri de, Ankara Anlaşması, Katma Protokol ve Ortaklık Konseyi Kararlarından doğan haklarının, üye ülkeler makamları tarafından tanınması amacıyla üye devlet mahkemelerinde davalar açmış ve bu davaların içerdiği Topluluk hukukuna ilişkin yorum sorunları da, Avrupa Adalet Divanının önüne, Topluluk Antlaşmasının 177(2). maddesi uyarınca gelmiştir.

4.2.1. Demirel Davası

Bu davada Meryem Demirel adlı Türk vatandaşı, 1984 yılında Almanya’da bulunan eşinin yanına turist vizesi alarak gitmiş, vizesinin süresi dolduğunda ise Almanya’yı terk etmeyerek ülkede kalmaya devam etmiştir. Kendisini sınır dışı etmek isteyen Alman makamlarına da hamile olduğunu söyleyerek bu kararı erteletmeyi başarmıştır. Meryem Demirel’in hamileliğinin sonuçlanmasından hemen sonra, Mayıs 1985’de Almanya’nın Schwaebisch Gmund Eyaleti Yabancılar Dairesi, sınır dışı kararını vermiştir. Meryem Demirel de bu karara itiraz ederek, 1985 yılının Ağustos ayında Stuttgart İdare Mahkemesi’nde kararın iptali yönünde dava açmıştır. Gerekçe olarak da Avrupa Topluluğu ile Türkiye arasında serbest dolaşımın 1 Aralık 1987 tarihinden itibaren başladığı ve Meryem Demirel’in de bu haktan yararlandırılması gerektiği öne sürülmüştür.

Mahkeme de yargılamayı durdurarak, davayı Avrupa Adalet Divanı’na ön karar süreci kapsamında göndermiştir. Görülen dava sonunda Türkiye ve Türkiye-AB ilişkileri bakımından son derece önemli sonuçlar ortaya çıkmıştır. Ankara Anlaşması’nın 12. maddesi ile Katma Protokolün 36. maddesinde öngörülmüş olan Türk işçilerinin serbest dolaşım hakkının belirlenen süreler sonunda otomatik olarak yürürlüğe girip, girmeyeceği sorusu gündeme gelmiştir. Yine Ankara Anlaşmasının 7. Maddesinde öngörülmüş olan stand-still yükümlülüğünün Topluluk üyesi ülkelerin iç hukuk sistemlerinde doğrudan uygulanabilir bir hukuk normu olarak görülüp, görülemeyeceği sorusu Adalet Divanı tarafından olumsuz şekilde cevaplandırılmıştır.

Bu maddelerde öngörülenlerin, birer program niteliğinde oldukları, açık, tek anlamlı yükümlülükler içermedikleri ve yerine getirilmeleri veya etkileri bağlamında üye ülke iç hukuk sistemlerinde başka bir hukuki metni gerektirdikleri gibi nedenlerle bu anlaşma maddelerinin otomatik olarak yürürlüğe girmelerinin söz konusu olmadığı sonucuna varılmıştır.

Avrupa Adalet Divanı’nın AT Anlaşmasının 177. maddesi gereği, bu Anlaşmayı da, AB’nin 3. ülkelerle imzaladığı uluslararası anlaşmalar kapsamında değerlendirerek, bu bağlamda yorumlamaya yetkili olup, olmadığı sorusunu ise olumlu bir şekilde cevaplamıştır. AT Anlaşması’nın 228. ve 238. maddelerinin verdiği yetki ile Konsey tarafından imzalanan bir anlaşmanın, 177. maddede öngörülen, Topluluk organlarının bir tasarrufu veya bir eylemi olarak görülmesi gerektiği söylenmiştir. Ayrıca bu şekilde imzalanmış olan bir anlaşmanın da yürürlüğe giriş tarihinden itibaren Topluluk Hukuku’nun bir parçası olduğu ve dolayısıyla Adalet Divanı’nın da, Ankara Anlaşması’nın yorumlanması konusunda yetkili olduğunu hükme bağlamıştır.

Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki ilişkilerin bugünkü seviyesine ulaşmasında en önemli etken hiç kuşkusuz Adalet Divanı’nın bu davada vermiş olduğu karardır. Yargılama süreci, davaya müdahil olarak katılan ülkelerin, özellikle de Almanya’nın itirazları sonucunda son derece tartışmalı geçmiştir. Ankara Anlaşması’nın ilgili maddelerinin hukuki bağlayıcılığı, Türk işçilerinin serbest dolaşımının otomatik olarak yürürlüğe girmesini sağlamaya yetmemiştir.

Bu konudaki somut düzenlemelerin, tarafların karşılıklı olarak bir araya geldikleri ve ikili ilişkilerindeki en yüksek karar alma organı olan Ortaklık Konseyi’nde yapılması gerektiği karara bağlanmıştır.

Demirel davasında Avrupa Adalet Divanı, dönüm noktası olarak görülebilecek kararında, iki önemli konuda hüküm süren hukuki tartışmalara nokta koymuştur.

Birincisi, Topluluğun üçüncü ülkelerle imzaladığı anlaşmaları yorumlayıp, yorumlayamayacağına ilişkin kendisinin yetki konusu, ikincisi ise Topluluk tarafından imzalanmış olan bir anlaşma maddesinin, Topluluk Hukuk Sistemi içerisinde doğrudan uygulanabilmesi için yerine getirmesi gereken koşullar konusudur.

Yetki konusunda, özellikle davalı konumunda olan Almanya ile İngiltere, İşgücünün Serbest Dolaşımı konusunun, üye ülkelerin yetki alanına girdiğini ve iç hukuk düzenlemesini gerektiren bir alan olduğunu savunmuşlardır. Buna karşılık, Komisyon’da ve Literatürde hâkim olan görüşe göre de, Avrupa Topluluğu’nu kuran Anlaşma’nın 48. maddesi, bu alanda düzenleme yapma yetkisini, kesin bir şekilde, üye ülkelerden alarak, Topluluğa devretmiştir. Topluluğun, AT Anlaşması’nın 238. maddesi kapsamında üçüncü ülkelerle yapmış olduğu bir Ortaklık Anlaşması’ndan, serbest dolaşıma ilişkin doğan bir yükümlülüğün yorumlanması da, Adalet Divanı’nın yetki alanına girmektedir.

Bu karar sayesinde, üye ülkelerin Türk işçileri ile ilgili olarak yapmış oldukları her türlü tasarrufun, Ortaklık Hukuku’ndan doğan yükümlülüklere aykırılık teşkil edip etmediği kontrol edilebilir olmuştur.

Mahkemenin Demirel davasında vermiş olduğu kararda, Ankara Anlaşması’nın serbest dolaşım ile ilgili 12. maddesinin ve Katma Protokol’ün 36. maddesinin bu formüle uymadıkları ve temelde program niteliğinde oldukları, bu nedenle de üye ülkelerin iç hukuklarında doğrudan etkili olmadıkları, yani doğrudan uygulanma koşulunu yerine getirmedikleri hükmüne varmıştır.

Demirel davası, hukuki sonucu itibarıyla değerlendirildiğinde serbest dolaşımın, belirlenen süreler sonunda otomatik olarak yürürlüğe girmesi konusunda belki Türkiye aleyhinde bir karar olarak görülebilir, ancak bu kararın, aynı zamanda, Ankara Anlaşması’nın Topluluk Hukuku’nun bir parçası olduğunu tescil etmiş olması da, Ortaklık Hukuku’nun gelişiminde son derece önemli bir rol oynamıştır.

4.2.2. Sevince Davası

İkinci önemli karar, Adalet Divanı’nın Zeki Sevince davasında vermiş olduğu karardır. Hollanda’da yaşayan Türk işçisi Zeki Sevince’nin oturma izninin uzatılması isteğini, Hollanda makamları 1980 yılında reddetmiştir. Bunun üzerine Sevince, yürütmeyi durdurma kararını da içeren bir dava açmıştır. Raat van Staate Mahkemesi’nin, yürütmeyi durdurduğu süre içerisinde, Zeki Sevince bir oturma izni almış ve bununla birlikte, 5 yıldır çalışıyor olma koşulunu da bu arada yerine getirmiştir. 1986 yılının Haziran ayında Sevince’nin açmış olduğu dava reddedilmiştir. Nisan 1987’de ise oturma izninin uzatılması için Ortaklık Konseyi’nin 1/80 sayılı kararları gereği oturma izninin uzatılması gerektiğini belirterek, Raad van Staat’a tekrar dava açmıştır. Mahkeme de, Yargılamayı keserek, davayı, öncelikle, Ortaklık Konseyi Kararlarını da içine alacak şekilde yorumlaması isteğiyle Adalet Divanı’na götürmüştür.

Dava sonucunda, Adalet Divanı, yine Türk işçileri ve Türkiye açısından son derece önemli bir karara imza atmıştır. Avrupa Birliği-Türkiye arasındaki 19 Eylül 1980 tarihinde imzalanan Ortaklık Konseyi Kararı’nın, Türk işçileri lehine açık, seçik ve herhangi bir koşula bağlı olmayan bazı hakları düzenlediğini yani üye ülkelerin iç hukuk sistemlerinde ayrı bir düzenleme yapılmasını gerektirmediği ve bu nedenle de doğrudan uygulanabilir olduğu yönünde karar vermiştir.

Ancak daha da önemlisi Ortaklık Konseyi kararlarının yorumlanmasının AT Anlaşması’nın 177. maddesi kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini söyleyerek, bu kararın yorumlanmasında kendisinin yetkili olduğunu hükme bağlamıştır.

Adalet Divanı, Demirel davasında Avrupa Birliği ile Türkiye arasında imzalanmış olan Ankara Anlaşması’nın, Topluluk Hukuku’nun ayrılmaz bir parçası olduğu yönünde karar almıştı. Sevince davasında ise, sadece Ankara Anlaşmasının değil, Ortaklık Konseyi kararlarının da Topluluk Hukuku’nun bir parçası olduğunu hükme bağlamıştır.

Yani Divan, verdiği kararda, Konsey tarafından 3. ülkelerle imzalanmış olan anlaşmalar, nasıl yürürlüğe girdikleri andan itibaren Topluluk Hukuku’nun bir parçası oluyorlarsa, Ortaklık Konseyi Kararları da, bir tarafta AB üyesi ülkeler ve Komisyon temsilcileri, diğer tarafta ise Türkiye’nin yer aldığı çok taraflı (multilateral) bir anlatma niteliğinde oldukları için, yürürlüğe girdikleri andan itibaren Topluluk Hukuk Düzeninin ayrılmaz bir parçası oldukları sonucuna varmıştır.

Sevince davası da son derece önemli bir konuya açıklık getirmiştir. Daha önce de üzerinde durduğumuz gibi, bu davada önce Adalet Divanı’nın, Ortaklık Konseyi kararlarını yorumlama yetkisinin olup, olmadığı sorusu cevaplanmıştır. Demirel davasında, Topluluğun taraf olduğu, uluslararası çok taraflı bir anlaşmadan doğan, birincil hukuk normlarının yorumlama yetkisinin, Divan’ın yetki alanı içerisine girip, girmediği irdelenmiştir. Sevince davasında ise, bu Anlaşma’da öngörülmüş bir organ olan, Ortaklık Konseyi kararlarının ikincil hukuk normları veya türev hukuk normları olarak yorumlama yetkisinin söz konusu olup olmadığı sorusuna cevap aranmıştır.

Adalet Divanı bu soruya verdiği cevapta şöyle bir tespitte bulunmuştur: “Eğer Mahkeme, ‘Önkarar süreci’ kapsamında bir anlaşmayı yorumlamak konusunda yetkili ise, bu anlaşma hükmü ile yaratılmış bir organ olan Ortaklık Konseyi kararlarını da yorumlamaya yetkilidir.”

Bu kararların, üye ülkelerin iç hukuklarında doğrudan uygulanabilirliği konusunda ise Mahkeme, daha önce belirlediği formüle burada da sadık kalmış ve Ortaklık Konseyi kararlarının, Ortaklık Anlaşması için öngörülmüş olan koşulları yerine getirmeleri gerektiğini karara bağlamıştır. Yani doğrudan etkili veya doğrudan uygulanabilir nitelikte olmak için, açık, seçik ve herhangi bir koşula bağlı olmayan bir yükümlülük içermelidirler. 1/80 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı’nın 6. maddesi, Türk işçilerine belirli bir süre ve düzenli olarak bir işte çalışmalarının sonrasında, bulundukları üye ülke sınırları içerisinde, diledikleri işte, çalışma iznine gerek olmaksızın çalışma hakkı tanınacağını öngörür ve bu yüzden Adalet Divanı’nın içtihadına göre doğrudan uygulanabilir niteliktedir.

4.2.3. Kuş davası

Bu dava da Alman Hükümeti ile bu ülkede yaşayan Türk işçisi Kazım Kuş arasında geçmiştir. Kazım Kuş Ağustos 1980 tarihinde Almanya’ya giderek, orada Nisan 1981’de bir Alman vatandaşı ile evlenmiş ve Nisan 1982 tarihinden itibaren de yasal yollardan ve geçerli bir çalışma izni ile çalışma hayatına girmiştir. Kazım Kuş, iki farklı iş yeri değiştirmeden önce, aralıksız olarak iki yıl aynı işyerinde çalışmıştır. Nisan 1984 tarihinde Alman eşinden boşanmış ve Ağustos 1984’de çalışma izninin uzatılması için yapmış olduğu başvuru Wiesbaden kenti yönetimi tarafından reddedilmiştir. Red gerekçesinde Almanya’da bulunma nedeninin ortadan kalktığı, yani Alman eşinden boşanmış olduğu için, oturma izninin verilmesinin söz konusu olmadığı belirtilmiştir.

Kazım Kuş, itirazı kabul edilmeyince İdare Mahkemesi’nde dava açmıştır. İdare Mahkemesi de, belli bir aşamadan sonra, yargılamayı durdurarak, Adalet Divanı’na yorumlaması için başvurmuştur.

1/80 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı gereğince, Avrupa Topluluğu’na üye bir ülkede, yasal olarak çalışan bir Türk işçisinin, aynı işveren yanında çalışmış olmak şartıyla, çalışma izni ile birlikte oturma izninin de verilmesi gerektiği ortaya konmuştur. Bugün son derece doğal olması gerektiği düşünülen, bu hakların birlikte kullanılması zorunluluğu da dava konusu olmuştur. Özellikle ekonomik sıkıntı içine giren ve Türk işçilerinin yoğun olarak yaşadığı Avrupa Birliği üyesi ülkeler, özellikle de Almanya, yabancı işçilerin haklarını mümkün olduğunca kısıtlamak ve mevcut hakların da kullanımını engellemek yoluna gitmişlerdir. Adalet Divanı da bu hakları, hukuki metinlerin elverdiği ölçüde, anlaşmaların genel amacına ve ruhuna uygun olarak ve genişletici bir şekilde yorumlamıştır.

Kuş davasında Adalet Divanı, önceki davalarda da olduğu gibi, usul konusunda karar vermek durumunda kalmış ve Ortaklık Konseyi Kararları’nı yorumlamaya yetkili olup olmadığı sorusunu cevaplamıştır. “Burada önemli olan, anlaşmaya taraf olanların ki bu anlaşmaların bir tarafında Topluluk vardır, Ortaklık Konseyi’ni, Ortaklık Anlaşması ile bağlayıcı kararlar almak konusunda yetkili kıldıklarıdır. Yani Topluluk, Ortaklık Konseyi Kararları’nın bağlayıcılığını, Anlaşma’da öngörülmüş olduğu için, baştan kabul etmiş sayılmaktadır.

BÖLÜM 3

1. HİZMETLERİN SERBEST DOLAŞIMI

1.1. Genel Olarak

Avrupa Birliği’nin iktisadî faaliyetlerinin tahminen %60-70’ni hizmet sektörü teşkil etmektedir. Dolayısıyla hizmet sektörü iktisadî açıdan çok büyük bir öneme sahiptir. Böyle bir pazarın Türk vatandaşları için açılması ile Tür ekonomisi büyük bir pazarda rekabet edebilme imkânına kavuşacaktır. Bunun içinde öncelikle hizmetlerin serbest dolaşımının ne olduğunun bilinmesi ve bunların nasıl kullanılabileceğinin açıklığa kavuşturulması gereklidir.

Hizmetin serbest dolaşımı her şeyden önce kişilerin (işçilerin) serbest dolaşımını ve yerleşim serbestîsini tamamlar.
İşçilerin serbest dolaşımında işçi ve işveren arasında bağımlı bir iş ilişkisi varken; hizmetin serbest dolaşımında ve yerleşim serbestîsinde bu işi/hizmeti sunan kişi tarafından bağımsız olarak yerine getirilir. Yerleşim serbestîsinde gerekli olan ikametgâhın değiştirilme şartı, hizmetlerin serbest dolaşımında aranmaz. Hizmetlerin serbest dolaşımında kendinden hizmet geçici olarak sınır aşırı dolaşırken yerleşim serbestîsinde hizmeti sunan gerçek veya tüzel kişiler yerleştikleri üye ülkenin ekonomilerine intibak ederler. ATA m. 50’de (artık Avrupa Birliği Faaliyet Alanı Hakkında Sözleşme, ABFS m.57) de hizmetin serbest dolaşımından yararlanan hizmetlere örnek olarak işletmelere ait hizmetler, ticari hizmetler, zanaatkârlara ve serbest meslek sahiplerine ait hizmetler olarak sayılmıştır. Ayrıca özellikle finans, telekomünikasyon ve karşılıklı meslekî nitelendirmelerin tanınması gibi hizmet alanındaki özel düzenlemelerle bu alanda ilerlemeler sağlanmıştır.

1.2. Tarihçesi

Uzun dönemli analizler, işgücünün gelişmiş endüstri ülkelerinde tarımdan nasıl keskin bir biçimde hizmet sektörlerine geçtiğinin örnekleriyle doludur. 1900 yılından günümüze işgücünün sektör dağılımıyla ilgili yapılan incelemelerde, asrın başında Japonya'da tarım istihdamının %68, ABD'de %44, İngiltere'de %19 olduğu tespit edilmiştir. 1990'da aynı oranlar Japonya’da %7, ABD'de %3 ve İngiltere de %2'dir. Bu değişme ile ilgili mukayese edilebilir oranlar Fransa, Almanya ve İtalya’da 1950 yılına aittir. Bu ülkelerde 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ortalama %32 olan tarım sektörü istihdamı, 1990'larda %6'ya düşmüştür.

ABD'de imalat sanayi istihdamının 1920'lerde tarım istihdamı %30 seviyelerini korurken, %27 ile en yüksek noktasına çıktığını belirlemişlerdir İngiltere'de imalat sanayi istihdamı 1900'Ierde %33 oranında bulunmaktadır ve bu oran 1960'lara kadar aynı seviyesini muhafaza etmiştir Savaş sonrası dönemde bütün bu 6 ülkede imalat sanayi istihdamında dikkati çekici bir düşme gözlenmiştir. Japonya dışındaki bütün bu gelişmiş ülkelerde, savaş, sonrası en yüksek nokta 1990 yılı arasında imalat sanayi istihdamı %10 un üzerinde daralmıştır) 1990 yılında İngiltere'de imalat sanayi istihdamı 1956 seviyesinin aşağı yukarı yarısına düşmüştür. Hatta Almanya'da dünya standartlarına göre imalat sanayi istihdamı istisnai olarak çok yüksek seviyede olmasına rağmen, 1969 yılında %45 olan bu sektör istihdamı, 1990'da %30 oranına düşmüştür. Böylece hizmet sektörleri, sadece tarımdan ve imalat sanayisinden bu sektöre transfer olanları değil, iş gücündeki net artışlara da istihdam imkânı sağlamıştır.

Günümüzde hizmet endüstrilerine, gelişmenin ekonomik lideri olarak bakılmakta, özellikle bu sektörde, ticaret, haberleşme, ulaşım, finansman, sağlık hizmetleri, eğitim, kamu hizmetleri, endüstriye teknik yardım gibi dallar üzerinde durulmaktadır. Bu sektörün son 30 yılda 44 milyon yeni iş yarattığı ve işgücüne yeni katılan kadınlara ve azınlıklara yeni iş imkânları yaratmada önemli bir rol oynadığı ve 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ortaya çıkan durgunluktan bu ekonomileri kurtardığı ileri sürülmektedir. Küreselleşen dünyamızda bu sektörün değişen rekabet stratejileri ve verimlilik açısından önemle ele alınması gereğine işaret edilmektedir.

Hizmet sektörlerinin ekonomik rolü konusundaki görüşler zaman içinde hızla değişmiştir. Adam Smith ve Karl Marx gibi klasik iktisatçılar hizmet sektörlerini verimli olmayan faaliyetler olarak değerlendirmiş/erdir. Bu sektörde yapılmış araştırmaların yetersizliği nedeniyle sektörü değerlendiren bu görüşler uzun yıllar devam etmiştir.

Bu görüşler 1930'lara kadar devam etmiştir ve genelde Fisher ve Clark , ekonomik gelişme analizlerini sektörlerin büyüklerine dayandırmışlardır. Gelişmenin ilk döneminde tarım, ekonominin hâkim sektörüdür. Gelişme süreciyle birlikte imalat sanayisinin önemi artmaktadır. İleri sürülen görüşlere göre gelişmenin üçüncü döneminde hizmet sektörleri, ekonominin hâkim sektörü olacaktır. Hizmet sektörleri düşük prodüktivite oranlarına sahip olduğundan hizmet sektörlerinin büyümesiyle, ekonomideki toplam verimlilik düşecektir.

Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Antlaşması’nda (GATT), hizmet sektörünü oluşturan bankacılık, sigortacılık, taşımacılık, turizm, danışmanlık, iletişim hizmetleri, muhasebe hizmetleri, film ve televizyon endüstrisi gibi hizmet konularıyla ilgili herhangi bir kural konulmamıştır. Dünya Ticaret Örgütü’nün (DTÖ) temelini oluşturan GATT çerçevesinde hizmet sektörüne yer verilmemiş, bu hizmet sektörü ancak Uruguay Round neticesinde Hizmet Ticareti Genel Antlaşmasının (GATS) 1995 yılında yürürlüğe girmesi ile DTÖ kapsamında ele alınmıştır. Fakat bankacılık, turizm ve inşaat proje ve danışmanlık hizmetlerini GATS kapsam dışında bırakmıştır.

Kaynak: www.abhaber.com ... »

09.04.2012 2285
Almanya'dan Dönen Türklerin Sayısı Giderek Artıyor

2008 sonrası dünya çapında yaşanan ekonomik bunalımdan ve Euro Bölgesi’ndeki krizden daha da güçlenerek çıkan Almanya'ya çalışmak için gelen yabancıların sayısı son 15 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Federal İstatistik Dairesi’nin verilerine göre, Almanya'ya 2011 yılında 609 bin 200 yabancı geldi ya da bu ülkede doğdu. Buna karşılık 303 bin 200 yabancı da ülkeyi terk etti.

Söz konusu yabancılardan 177 bin 300’ü çalışmak amacıyla giriş yaparken, Euro krizinden etkilenen Yunanistan, İtalya, Portekiz ve İspanya’dan gelenlerin sayısında büyük artış kaydedildi. Toplam 6,93 milyon yabancının yaşadığı Almanya’da sayısında azalma tespit edilen tek grup Türkler.

Almanya’daki Türk vatandaşlarının 2010 yılında 1 milyon 629 bin 480 olarak duyurulan sayısının, 2011 yılında 1 milyon 607 bin 161'e düştüğü bildirildi.

Türklerin Almanya’daki nüfusunun yıllardır düzenli olarak azalmaya devam ettiğini belirten yetkililer, son beş yıldır, Almanya’dan Türkiye’ye dönen Türklerin sayısının, Türkiye’den Almanya’ya gidenlerin sayısını aştığını açıkladı. Yapılan araştırmalara göre, ‘tersine göç’ olarak tanımlanan bu gelişmenin nedenleri arasında göçün önünü bıçak gibi kesen vize şartı, aile birleşimine Almanca şartı getiren Göç Yasası ve Türkler arasındaki yüksek işsizlik ilk sıralarda yer alıyor. Genel işsizliğin yüzde 6,3 olduğu Almanya'da, Türklerin işsizlik oranı yüzde 22 civarında.

Irkçılık ve meslek ararken dışlanma ise özellikle akademisyen ve kalifiye Türkleri rahatsız eden bir konu. Türkiye Almanya Araştırmalar Vakfı’nın sayılarına göre, son beş yılda Almanya’dan Türkiye’ye dönen üniversite mezunu sayısı 40 bini aştı. Ekonomik canlanmayla birlikte Türkiye'de ödenen ücretlerin arttığını belirten Emre Karaca, Almanya’da iş ararken dışlandığını ve bu yüzden yaşamını Türkiye’de sürdürme kararı aldığını anlatıyor. Bu arada resmi verilere göre, Alman vatandaşlığına geçmiş Türklerin sayısı 830 bin civarında. 2000 yılında yürürlüğe giren ve çifte vatandaşlığı engelleyen Federal Vatandaşlık Yasası sonrasında Alman vatandaşlığına geçen Türklerin sayısı sürekli azalıyor.

Voa, 08-04-2012 12.04 (TSİ)

Kaynak: www.abhaber.com ... »

09.04.2012 2284
Bağış: "Biz (AB'den) vize kolaylığı değil, vize muafiyeti istiyoruz"

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne karşı beklentilerini çok net bir şekilde ortaya koyduğunu belirterek, ''Biz vize kolaylığı değil, vize muafiyeti istiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının, Avrupa ülkelerine vizesiz gidebilmesi en doğal haklarıdır'' dedi.

Avrupa Birliği Komisyonu'nun, 26 Nisan'daki toplantı öncesi Türklere getirilecek ''vize kolaylığı''nın çerçevesini belirleme yönünde aldığı kararı değerlendiren Bağış, vize konusunda herhangi bir taviz vermediklerini söyledi.

Vize kolaylığı konusunda Avrupa Birliği yetkililerinin yaptığı açıklamaları önemsediğini belirten Bağış, şöyle konuştu:

“Biz Avrupa Birliği'ne beklentilerimizi çok net bir şekilde ortaya koyduk. Biz vize kolaylığı değil, vize muafiyeti istiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının, Avrupa ülkelerine vizesiz gidebilmesi en doğal haklarıdır. Müzakere eden başka hiçbir ülkenin vatandaşı vize almak zorunda değildir. Keza biz, Gümrük Birliği üyesi olarak, 1963'te İnönü'nün imzaladığı Ankara Antlaşması gereğince vizesiz olarak Avrupa Birliği ülkelerine gidebileme hakkına sahiptik. Maalesef 80 darbesini yapan zihniyetin bazı haklarımızdan feragat etmesi nedeniyle bugün vatandaşlarımıza bu haksız ve mantıksız vizeler uygulanmaktadır. Biz şu anda Avrupa Birliği Komisyonu'nun üye ülkelerden Türkiye ile vize muafiyetine başlayabilmek için yetki almasını bekliyoruz.”

Bağış, 26 Nisan'da AB ülkesi İçişleri Bakanlarının Lüksemburg'da bir araya geleceğini hatırlatarak, zirvede, Türkiye ile vize muafiyet müzakerelerinin başlaması kararının çıkmasını ümit ettiklerini söyledi.

''Eğer AB böyle bir karar alırsa biz de AB'nin bizden beklentisi olan geri kabul antlaşmasını imzalayıp, Türkiye üzerinden AB üyesi ülkelere yasa dışı yollarla giden göçmenlerin sayısını azaltmak için gerekli önlemleri almaya başlarız'' diyen Bağış, Gürcistan, Moldova, Rusya gibi ülkelerle vize muafiyet görüşmeleri yapan bir Avrupa'nın Türkiye ile bu görüşmeleri yapmamasını kabul edilemez bulduklarını kaydetti.

Bağış, Bu çerçevede Türkiye'nin, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, ''diklenmeden dik durma'' politikasını uyguladıklarını ifade etti.

Tak, 08-04-2012 11.33 (TSİ)

Kaynak: www.abhaber.com ... »

09.04.2012 2283
Ve Atatürk ilkelerine son ...

Yeni Kur'an Kursları Yönetmeliği'nden ‘’Atatürk ilke ve inkilapları, devletin bölünmez bütünlüğü ve bölgecilik ile ırkçılık’’ maddeleri çıkarıldı.

3 Mart 2000 tarihli yönetmelikte kursların denetim ve kapatılması başlıklı maddeler yer alıyordu.

Bu maddeler uyarınca ‘’ Atatürk ilke ve inkilaplarına aykırı hareket, Devlet ülke ve milletin bölünmez bütünlüğünü bozacak faaliyetler ile "bölgecilik ve ırkçılık propogandası yapmak’’, Kur'an kursları, yurt ve pansiyonların kapatılması sonucunu doğuruyordu.

Yaş sınırı kalktı

7 Nisan 2012 tarihinde yayınlanan ve mevcut yönetmeliği iptal eden yönetmelikte ise kursların denetim ve kapatılması maddesinden bu bölümler çıkarıldı. Kapatılma işlemi sadece ‘’Binadaki eğitim ve öğretime devam edilmesi, öğrencilerin güvenliği için tehlike oluşturması halinde’’ yapılacak.

Yeni yönetmelik ile kuran kurslarına gidebilmek için ilkokulu bitirme ve 12 yaş şartı da kaldırıldı. 15 öğrencilik sınıf mevcudu düşürüldü. Kur'an kursları resmi bayramlar dışında yıl boyu açık olacak. Hafızlık eğitimine hafta sonu ve tatil günleri de devam edilebilecek. Türkiye’de oturma izni olan yabancı uyruklular da Kur'an kurslarına kayıt yaptırabilecek.

Kaynak: www.cnnturk.com ... »

08.04.2012 2282
AB ‘dev’ kalmak istiyorsa Türk ‘kası’na ihtiyacı var

Hülya GÜLER

Avrupa’nın siyasi ve ekonomik gelişimiyle ilgili çalışmaları ve Türkiye’nin mutlaka Avrupa Birliği (AB) üyesi olacağına ilişkin iddiaya girmesiyle ünlü Oxford Üniversitesi Profesörü Timothy Garton Ash, kriz sonrası süreçte dünyada yeni devlerin döneminin geleceğini söyledi.

Ash, “ABD, Çin ve Hindistan yeni dönemin devleri olacaklar. Şu anda AB de bu devler arasında. Ancak mevcut durum göz önünde bulundurulduğunda AB’nin dev olarak kalabilmesi için Türkiye gibi güçlü üyelere, yani ‘Türk kası’na ihtiyacı var. Şu anda hakim manzaraya bakıldığında Türkiye’nin üyeliği konusunda şüpheler görülse de AB genişlemeye devam edecek. AB şu anda Euro’yu kurtarmanın derdinde. Bunları atlatınca üyelik için en iyi aday Türkiye” dedi.

Euro Bölgesi dağılmaz

Garanti Bankası’nın düzenlediği ‘Gelecek Zirvesi’ne katılmak üzere İstanbul’a gelen Ash, Euro krizine de değinerek, üye ülkelerin bu krizi aşacağını ancak belki bu arada Yunanistan ve birkaç üyeyi de dışarda bırakmak zorunda kalabileceğini kaydetti. Daha sıkı mali bir birlik içinde yoluna devam edecek bir Euro Bölgesi’nin, Euro’nun dağılmasındansa daha yüksek bir olasılık olduğunu belirten Ash, bunun Türkiye’nin lehine bir süreç olabileceği görüşünü dile getirdi.

Hapisteki gazeteciler

Türkiye’nin bölgesindeki öneminin herkes tarafından bilindiğini, o nedenle de yakından izlendiğini kaydeden Ash şunları söyledi: “Euro Bölgesi’nin daha dar ama birbirine daha sıkı kurallarla bir birliğe dönüşmesi Türkiye’nin üyeliğini hızlandırabilir. Çünkü o zaman Türkiye’nin AB üyeliği için yerine getirmesi gereken ön koşullar da azalmış olur. Euro Bölgesi üyeliği için farklı kriterler gelmiş olur. Türkiye herkesin söylediği gibi ekonomisi, genç nüfusu ve dinamizmiyle AB için bir şans ama aynı zamanda Avrupa’da en çok gazetecinin hapiste olduğu ülke. Türkiye bu ve buna benzer demokratik ihlalleri kendine sormalı. AB tarafından kendisine ‘hayır’ denmesine neden olacak gerekçeler yaratmamalı.”

Ortadoğu’ya yakınlaşma kısa vadede yararlı olur

AVRUPA’da yaşanan ekonomik kriz ve Ortadoğu’daki gelişmelere bakıldığında Türkiye’nin bölgesinde daha güçleneceği görüşünün anlamlı olabileceğini belirten Timothy Garton Ash, “Ancak dikkat çekmek istediğim önemli bir konu var. Şu anda Türkiye’nin bölgesel güç olmak amacıyla AB dışında alternatif bölgelere yönelik sıcak duruşu kısa vadede olumlu etki yaratabilir. Fakat uzun vadede Türkiye’nin AB gibi bir devin parçası olması bölgesel güç olmasına daha büyük katkı yapacaktır. Bu göz ardı edilmemeli” diye konuştu.

Kimse iddiaya girmeye cesaret bile edemiyor

PROF. Timothy Garton Ash, Türkiye-AB ilişkilerinin en kötü olduğu dönemlerde bile, Türkiye’nin üyeliğinin kaçınılmaz olduğu düncesinin güçlü savunucularından. Hatta bu konuda karşıt görüşü savunanlarla sık sık iddiaya girmesiyle ünlü. Prof. Garton Ash’a Türkiye-AB üyeliği konusunda kaç kişiyle iddiaya girdiğini soruyoruz; cevabı şöyle: “Bugüne kadar, yüzlerce kişiyle karşılıklı fikirlerimizi savunduk. Ancak iş iddiaya girmeye gelince çoğu ya Türkiye’nin üye olacağına ikna olmuş gibi davrandı ya da kesin üye olacağına inanmasa bile iddiaya girmekten yine de kaçındığını söyledi.”

Elimizdeki en iyi araç kapitalizm mi

GARANTİ Bankası Genel Müdürü Ergun Özen, küresel kriz sonrasında güç dengelerinin gelişmiş Batı ülkelerinden gelişmekte olan Doğu ülkelerine kaydığını belirterek şöyle devam etti: ”Buna bağlı olarak küresel yönetim ve finansal sistemler günümüz insanının beklentilerini karşılayamadığını gözlemeye başladık. Bu dönemde yeni uluslararası güvenlik sorunları ortaya çıkarken, ticaret, göç ve kaynak rekabeti gibi nedenlerle mevcut gerilimler daha da yoğunlaştı. Gelir dağılımındaki adaletsizlik ve işsizlik giderek arttı. İş dünyasıyla toplum arasında gerilimi yükseltti. Kapitalizmin içinde bulunduğu darboğaz ve ekonomik başarısızlık riski demokrasiyi etkiledi. Önümüzdeki dönemde bazı hayal kırıklıklarına rağmen, kapitalizmin insanlığın refaha ulaşması için en iyi araç olup olmadığını birlikte göreceğiz.”

Kaynak: hurarsiv.hurriyet.com.tr ... »
Ergebnisseiten: 1-10  11-20  21-30  <<  31  [32]  33  34  35  36  37  38  39  40  >>  41-50  51-60  61-70  71-80  81-90  91-100  101-110  111-120  121-130  131-140  141-150  151-160  161-170  171-180  181-190  191-200  201-210  211-220  221-230  231-240  241-250  251-260  261-270  271-280  281-290  291-300  301-310  311-320  321-330  331-340  341-350  351-360  361-370  371-380  381-390  391-400  401-410  411-420  421-430  431-440  441-450  451-460  461-470  471-480  481-482  
Gehe zum Eintrag Nr.  
Top
Mustafa Kemal Atatürk
... is turkish vision!
Home | Kontakt | Anmelden
Besucher: 14324419 (Heute: 3117)