Atatürk www.turkishvision.com
Home | Kontakt | Anmelden EnglishEnglish | TürkçeTürkçe | DeutschDeutsch
Home
Schreiben Sie Ihre Meinung hier >>>
Blogs
Aktuell
Anmelden
Registrierung
Passwort anfordern
Seite empfehlen
Kontakt
Email
Über uns
Suche
Monday, 23. April 2018
Aktuell

13.10.2007 1221
YORUM - AB ülkeleri ve Türk vatandaşlarının vize muafiyeti

Hamdi Pınar

Dışişleri, Adalet Divanı'nın kararını, 'Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının AB ülkelerine vizesiz seyahat etmelerini ve Birlik üyesi ülkeler arasında serbest dolaşımlarını mümkün kılmıyor' diye yorumladı. Ne var ki bu yorum yerinde değil...

Türkiye ile Topluluk arasında 1963 yılında imzalanan Ortaklık Antlaşması ile başlayan ortaklık ilişkisi, Avrupa Toplulukları Adalet Divanı'nın (ATAD) her yeni kararlarıyla yeni bir boyut kazanmaktadır. Bu kararların en sonuncusu ise 20 Eylül 2007 tarihinde verilmiş olan 'Tüm ve Darı' kararıdır.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, bu tartışmalar konusunda 29 Eylül 2007 tarihinde bilgi eksikliğinden kaynaklanan bir açıklamasında "20 Eylül 2007 tarihli karar, bu konudaki bazı haber ve yorumların aksine, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Avrupa Birliği ülkelerine vizesiz seyahat etmelerini ve birlik üyesi ülkeler arasında serbest dolaşımlarını mümkün kılmamaktadır" şeklinde bir görüş ortaya koymuştur.

Kararların gelişimi

Tarihsel süreç içinde ilk ATAD kararı olan ve 1987 yılında verilen 'Demirel' kararından 2007'deki en son kararla birlikte ATAD Türklerle ilgili olarak toplam 37 karar vermiştir.

ATAD'ın 1987 yılında verdiği ilk karar olan 'Demirel' kararından sonra 2000'deki 'Savaş' kararıyla Katma Protokol hükümlerinin dahi doğrudan etkilerinin olabileceğini kabul etmiştir. Ekim 2003 tarihli 'Abatay' kararıyla da Katma Protokol 41 ve 1/80 s. OKK 13. maddeleri geniş bir şekilde yorumlayarak bazı şüpheleri Türk vatandaşları lehine ortadan kaldırmıştır.

27 Eylül 2007 tarihli 'Tüm ve Darı' kararı ile ATAD yukarıdaki kararlarına paralel bir karar vermiştir. Ancak bu yeni kararla en önemli husus, 'Savaş' ve 'Abatay' kararlarından sonra tartışılan ilk girişte vizenin üye ülkenin yetkisinde olup olmadığı konusu artık bir tartışmaya yer bırakmayacak şekilde kesinleşmiştir.

Yerleşim yeri serbestisi ve hizmetin serbest dolaşımı

Yerleşim serbestisi; işletmeyle ilgili veya mesleki bir faaliyetin devamlı olarak üye devlet vatandaşı veya şirketi (firması) tarafından millî devlet dışında diğer bir üye devlette yerleşerek bu üye devletin vatandaşlarıyla aynı şartlar altında yapılması halinde gerçekleşir. ATAD bir kararında, yerleşim yeri serbestisinin her türlü serbest mesleğin icrasını, işletmelerin kurulmasını ve idaresini ve yavru şirketin, şubenin veya acentenin kuruluşunu kapsayacağını belirtmiştir.

Hizmetin serbest dolaşımı; kişilerin (işçilerin) serbest dolaşımını ve yerleşim serbestisini tamamlar. İşçilerin serbest dolaşımında işçi ve işveren arasında bağımlı bir iş ilişkisi varken, hizmetin serbest dolaşımında bu iş hizmeti sunan kişi tarafından bağımsız olarak yerine getirilir. Yerleşim serbestisinde gerekli olan ikametgâhın değiştirilme şartı hizmetlerin serbest dolaşımında aranmaz.

Hizmetlerin serbest dolaşımında bizatihi hizmet geçici olarak sınıraşırı dolaşırken yerleşim serbestisinde hizmeti sunan gerçek veya tüzelkişiler yerleştikleri üye ülkenin ekonomilerine intibak ederler.

ATAD m. 50'de de hizmetin serbest dolaşımından yararlanan hizmetlere örnek olarak işletmelere ait hizmetler, ticari hizmetler, zanaatkârlara ve serbest meslek sahiplerine ait hizmetler olarak sayılmıştır. ATAD kararlarına konu olan hizmetlerin başlıcaları:

Televizyon yayınları, hukukî müşavir olarak çalışma, sigortacılık, kıymetli evrak hizmetleri, iş bulma aracılığı, hukukî danışmanlık, inşaat işlerinin yerine getirilmesi, turizm rehberliği, şans oyunları, reklam, özel güvenlik hizmetleri, temizlik hizmetleri, turizm, tedavi ve öğrenim amacıyla yapılan seyahatler veya iş gezileri gibi.

Topluluk ile Türkiye açısından konunun değerlendirilmesi:

ATAD'ın 11 Mayıs 2000 tarihli 'Savaş' kararı, topluluk ve Türkiye arasında yerleşim serbestisi ve hizmetlerin serbest dolaşımı alanındaki düzenlemelere ilişkindir. 22 Aralık 1984 tarihinde bir aylık vize ile Savaş çifti İngiltere'ye ziyaretçi olarak gitmiş ve daha sonra izinsiz bir şekilde değişik alanlarda ticaretle uğraşmışlardır. Yetkili makamlar 1994 yılında Savaş çiftinin sınır dışı edilmesini kararlaştırmıştır. Çünkü İngiliz kanunlarına göre bir yabancı, ancak kesintisiz ve yasal olarak 10 yıl ikamet ediyorsa veya yasal olmasa bile kesintisiz 14 yıl İngiltere'de yaşamışsa süresiz oturma izni alabilir.

Başvuru üzerine davayı inceleyen ATAD kararında hizmetlerin serbest dolaşımı ve yerleşim serbestisi açısından topluluk ile Türkiye arasındaki ortaklık ilişkisinde çok önemli tespitlerde bulunmuştur.
İlk kez bu davayla topluluk ve Türkiye arasında imzalanan ve 1 Ocak 1973 tarihinde yürürlüğe giren Katma Protokol m. 41'in doğrudan etkisi kabul edilmiştir. Bu maddeye göre, taraflar, aralarında, yerleşim serbestisi ve hizmetin serbest dolaşımına ilişkin yeni kısıtlamalar getirmeyeceklerdir.

Bunun sonucu olarak üye devletler, Katma Protokol'ün yürürlük tarihinden önce geçerli olan ve yerleşim serbestisi ve hizmetlerin serbest dolaşıma ilişkin ulusal hukuklarındaki şartlardan daha ağır ve kısıtlayıcı yeni şartları, Türk vatandaşlarına karşı uygulanamayacak, yani Türkler açısından lehe olan hükümler dikkate alınacaktır (Stillhalteklausel).

'Tüm ve Darı' kararı

20 Eylül 2007 tarihli bu kararla ATAD, yukarıda anlatılan 'Savaş' kararındaki hususlar dışında Türk vatandaşlarının lehine hayatî öneme sahip bir görüş benimsemiştir. Zira davaya konu olayda iki Türk vatandaşından biri Veli Tüm 2001 yılında Almanya'dan İngiltere'ye, Mehmet Darı ise 1998 yılında Fransa'dan İngiltere'ye geçmiş ve sığınma başvurusunda bulunmuşlardır. Uzun bir süreçten sonra başvuruları mahkemelerce de reddedilen Türk vatandaşları, bunun üzerine Katma Protokol m. 41'in kendilerine uygulanmasını talep etmişlerdir. Bunun üzerine temyiz aşamasının en son merciî olan House of Lords bu konunun açıklığa kavuşturulması için ATAD'a başvurmuştur.

'Savaş' kararından sonra İngiliz hükümetinin elinde tek bir savunma aracı bulunmaktaydı. İngiliz hükümeti, ATAD'ın bazı kararlarını da emsal göstererek, hangi amaçla olursa olsun ilk seyahatlerde yabacılar için izin verip vermeme yetkisinin ülkenin kendi elinde olduğu savunmuştur. Yani kanunî yollarla (vize alarak) ülkeye (İngiltere'ye) girmemiş bir Türk vatandaşının Katma Protokol m. 41'e dayanamayacağı belirtilmiştir.

İngiliz hükümetinin bu savunmasını reddeden ATAD ilk kez bu konuya açık ve kesin bir dille şu şekilde cevap vermiştir: Katma Protokol m. 41/1 hükmü gereği kabul edilen lehe olan hükümlerin uygulanması (Stillhalteklausel) ilk girişte de dikkate alınmak zorundadır. Bir diğer ifade ile Katma Protokol'ün yürürlüğe girdiği tarihte AB üyesi olan bir ülke Türk vatandaşları için vize alma şartı aramıyor ama daha sonra vize şartı getirmiş olsa bile, artık bu ağır ve kısıtlacıyı kurallar Türk vatandaşlarının yerleşim yeri serbestisi ve hizmetin serbest dolaşımında dikkate alınmayacaktır.

ATAD'ın 'Savaş' ve 'Tüm ve Darı' kararları AB üyesi ülkelerin tek tek ele alınıp Katma Protokol'ün yürürlüğe giriş tarihi olan 1 Ocak 1973'e göre o üye ülkedeki önceki ve sonraki düzünlemeleri karşılaştırıp, o üye tarafından iç hukuk düzenlemelerinde yeni bir sınırlama getirilip getirilmediğine bakmak gerekir. Katma Protokol 23 Kasım 1970 tarihinde Türkiye dışında topluluk üyeleri Almanya, Fransa, Belçika, İtalya, Hollanda ve Lüksemburg tarafından imzalamıştır. Topluluğa Danimarka, İngiltere ve İrlanda 1973'te, Yunanistan 1981'de, Portekiz ve İspanya 1986'da ve Finlandiya, Avusturya ve İsveç 1995 yılında üye olmuştur. Ayrıca son yıllardaki Doğu Avrupa ülkeleri açısından bu ülkelerin üyelik tarihleri dikkate alınmalıdır.

Yrd. Doç. Dr. Hamdi Pınar, LL.M.: Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi

Kaynak: www.abhaber.com ... »

13.10.2007 1220
Klimawandel - Weltklimarat verschärft Warnung

Der Weltklimarat der Vereinten Nationen verschärft in seinem vierten und letzten Klimabericht noch einmal seine Warnung vor den Folgen des Klimawandels.

Die Erde trete in eine neue Klima-Epoche ein, zitierte die „Welt am Sonntag“ aus dem Bericht, der vom 13. bis 17. November von Wissenschaftlern und Politikern im spanischen Valencia beraten wird.

Erdtemperatur könnte bis zu sechs Grad steigen

Die Erderwärmung sei „mit größter Wahrscheinlichkeit“ auf den Menschen zurückzuführen. Bis zum Jahr 2099 könne die Erdtemperatur sogar um sechs Grad Celsius steigen. Ein Anstieg der Meeresspiegel sei nicht mehr zu verhindern. Die Folgen für die Menschen würden auch in Europa dramatisch. Der Bericht erhält eine besondere Bedeutung dadurch, dass der Weltklimarat am Freitag gemeinsam mit dem US-Politiker Al Gore den Friedensnobelpreis erhalten hatte.

Gore will künftig noch stärker auf die Gefahren des Klimawandels aufmerksam machen. „Ich werde die Ehre und Anerkennung des Preises so gut wie möglich verwenden, um das Bewusstsein noch weiter zu stärken“, sagte er.

Der frühere US-Vizepräsident hatte am Freitag zusammen mit dem UN-Klimarat den mit umgerechnet 1,1 Millionen Euro dotierten Preis zugesprochen bekommen. Mit dieser Entscheidung wolle das Nobelkomitee „zu größerer Aufmerksamkeit“ für den Klimaschutz beitragen, hieß es. Die Entscheidung wurde weltweit fast einhellig begrüßt.

may/ddp/dpa

Quelle: www.focus.de ... »

13.10.2007 1219
Ex-Oberkommandierer - „USA haben im Irak komplett versagt“

Der ehemalige Oberkommandierende der US-Streitkräfte im Irak hat das Vorgehen der Bush-Regierung in dem Golfstaat kritisiert – so scharf wie kaum ein Spitzenmilitär zuvor.

"Es steht außer Frage, dass Amerika einen Albtraum durchlebt, bei dem kein Ende in Sicht ist“, sagte der General im Ruhestand, Ricardo Sanchez. Auf eklatante Weise habe sich gezeigt, wie inkompetent die strategischen Führung gewesen sei. Amerika setze seinen „verzweifelten Kampf im Irak fort“ ohne eine abgestimmte Strategie, die zum Sieg in dem Land oder gegen den Extremismus führen könne. Die Anfang dieses Jahres von Präsident George W. Bush veranlasste Truppenaufstockung sei ein verzweifelter Versuch einer Regierung gewesen, „die die politischen und wirtschaftlichen Realitäten dieses Kriegs nicht akzeptiert hat.“

Sanchez watscht Nationalen Sicherheitsrat ab

Selten ist bislang ein Spitzenvertreter des Militärs so scharf mit der Bush-Regierung ins Gericht gegangen wie Sanchez, auch wenn er in seinen Äußerungen vor Reportern am Freitag den Präsidenten nicht namentlich nannte. Am härtesten traf seine Kritik den Nationalen Sicherheitsrat der Regierung, dem während seiner Zeit im Irak die jetzige Außenministerin Condoleezza Rice vorstand. Das Gremium habe katastrophal versagt, sagte er.

Sanchez kommandierte die von den USA geführte Koalition im Irak von Juni 2003 bis Juli 2004. Zwei Jahre später ging er in den Ruhestand.

uq/Reuters

Quelle: www.focus.de ... »

13.10.2007 1218
"Die Erde tritt in eine neue Klimaepoche ein"

Nicht nur Al Gore hat den Friedensnobelpreis gewonnen. Mit ihm wurde auch der Weltklimarat der Vereinten Nationen ausgezeichnet. Der warnt in einem noch unveröffentlichten Papier: Der Klimawandel wird noch dramatischer ausfallen als erwartet.

Der Weltklimarat der Vereinten Nationen verschärft in seinem vierten und letzten Klimabericht noch einmal seine Warnung vor den Folgen des Klimawandels. Die Erde trete in eine neue Klimaepoche ein, heißt es in dem Bericht, der WELT ONLINE vorliegt. Beraten wird das Papier vom 13. bis 17. November von Wissenschaftlern und Politikern im spanischen Valencia. Die Erderwärmung sei „mit größter Wahrscheinlichkeit“ auf den Menschen zurückzuführen. Bis zum Jahr 2099 könne die Erdtemperatur sogar um sechs Grad Celsius steigen. Ein Anstieg der Meeresspiegel sei nicht mehr zu verhindern. Dramatisch würden die Folgen für die Menschen in Europa.

Der Bericht erhält eine besondere Bedeutung dadurch, dass der Weltklimarat am Freitag mit dem US-Politiker Al Gore den Friedensnobelpreis erhalten hatte. Zu der Auszeichnung dürften auch die bisher drei Klimaberichte des Rates beigetragen haben, in denen die Wissenschaftler eindringlich vor dem Klimawandel und seinen Folgen warnten. Der vierte Bericht fasst nun Daten und Fakten vor dem Hintergrund anstehender politischer Entscheidungen zusammen. Dieser „Synthesis Report“ liegt WELT ONLINE in der für Regierungsvertreter angefertigten Fassung vor.

Darin heißt es, dass elf der vergangenen zwölf Jahre die wärmsten seit Beginn der Temperaturaufzeichnung im Jahr 1850 gewesen seien. „Der globale Temperaturanstieg seit Mitte des 20. Jahrhunderts ist mit größtmöglicher Wahrscheinlichkeit auf den durch den Menschen verursachten Anstieg der Treibhausgaskonzentrationen zurückzuführen“, schreibt der Weltklimarat. In den schlimmsten Szenarien könne die Temperatur im Mittel um über 6 Grad Celsius bis 2099 ansteigen. Selbst wenn überhaupt keine Treibhausgase mehr emittiert würden, stiege die Temperatur noch um bis zu 0,9 Grad Celsius.

Ein Anstieg des Meeresspiegels sowie das Abschmelzen ganzjährigen Eis- und Schneeflächen seien nicht mehr zu verhindern. Lediglich das Ausmaß könne noch beeinflusst werden. In Europa würden deutlich mehr Menschen durch Hitze sterben. Mit einer weiteren Ausbreitung ansteckender Krankheiten müsse gerechnet werden. Niederschlagsverschiebungen führten künftig vor allem in den heißen Regionen der Welt zu dramatischen Problemen in der Landwirtschaft.

„Über 29.000 Datenserien aus 75 Studien belegten den signifikanten Wandel in vielen physikalischen und biologischen Systemen“, schreibt der Weltklimarat. Fast 90 Prozent dieser Ergebnisse ließen darauf schließen, dass die Veränderungen eine Folge der zunehmenden Erderwärmung seien. Auch bei einem nur mäßigen weiteren Anstieg der Treibhausgaskonzentrationen sieht der Klimarat auf lange Sicht vier zentrale Gefahren.

Einzigartige, bedrohte Systeme und Tierarten würden aussterben. Zweitens nähmen extreme Wetterereignisse in ihrer Häufigkeit und an Stärke zu. Drittens schaffe der Klimawandel neue Verliererregionen und Verlierergesellschaften. Und viertens nehme das Risiko großer „Singularitäten“ wie das Abrutschen großer Eismassen in der Arktis oder der Abriss des Golfstroms zu.

Gleichwohl sei all dies kein Grund zur Resignation. Immerhin habe das Kyoto-Protokoll „eine globale Verantwortung für den Klimawandel hergestellt“ und so „das Feld für nationale Schritte bereitet“, schreibt der Weltklimarat. Es gebe allen Grund zur Annahme, dass mit dem internationalen Kohlendioxid-Handel die Basis für eine weitere Reduzierung von Treibhausgasemissionen gelegt sei. Auch neue Investitionen in die Energieversorgung in Schwellen- und Entwicklungsländern würden die Welt diesem Ziel ein Stückchen näher bringen. Weltweit sei das ökonomische Potenzial für solche Schritte vorhanden.

Quelle: www.welt.de ... »

13.10.2007 1216
Aktueller IPCC-Bericht - Weltklimarat verschärft seine Warnungen

Der UN-Weltklimarats warnt immer eindringlicher vor den Folgen der Erderwärmung: Bis 2099 könne die Erdtemperatur um sechs Grad Celsius steigen, die Welt trete in eine neue Klimaepoche ein.

Der gerade mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnete UN-Weltklimarat verschärft in seinem abschließenden Bericht noch einmal seine Warnung vor dem Klimawandel. Die Erde trete in eine neue Klimaepoche ein, zitiert die Tageszeitung Welt am Sonntag aus dem Bericht, über den Mitte November im spanischen Valencia beraten wird.

Die Erderwärmung sei mit größter Wahrscheinlichkeit auf den Menschen zurückzuführen. Bis 2099 könne die Erdtemperatur sogar um sechs Grad Celsius steigen, ein Anstieg der Meeresspiegel sei nicht mehr zu verhindern.

In den bisher drei Klimaberichten des Rates warnen die Wissenschaftler eindringlich vor dem Klimawandel und seinen Folgen. Der vierte Bericht, über den vom 12. bis 17. November beraten wird, fasst Daten und Fakten vor dem Hintergrund anstehender politischer Entscheidungen zusammen.

In dem der Zeitung vorliegenden Bericht heißt es demnach, dass elf der vergangenen zwölf Jahre die wärmsten seit Beginn der Temperaturaufzeichnung im Jahr 1850 gewesen seien. "Der globale Temperaturanstieg seit Mitte des 20. Jahrhunderts ist mit größtmöglicher Wahrscheinlichkeit auf den durch den Menschen verursachten Anstieg der Treibhausgaskonzentrationen zurückzuführen", schreibt der Weltklimarat.

In den schlimmsten Szenarien könne die Temperatur im Mittel bis 2099 um mehr als 6 Grad Celsius steigen. Selbst wenn überhaupt keine Treibhausgase
mehr emittiert würden, stiege die Temperatur noch um bis zu 0,9 Grad.

Ein Anstieg des Meeresspiegels sowie das Abschmelzen ganzjähriger Eis- und Schneeflächen seien nicht mehr zu verhindern, lediglich das Ausmaß könne noch beeinflusst werden, schreiben die Wissenschaftler demnach. In Europa würden deutlich mehr Menschen durch Hitze sterben, und man müsse mit einer weiteren Ausbreitung ansteckender Krankheiten rechnen.

Niederschlagsverschiebungen führten künftig vor allem in den heißen Regionen der Welt zu dramatischen Problemen in der Landwirtschaft. "Über 29.000 Datenserien aus 75 Studien belegten den signifikanten Wandel in vielen physikalischen und biologischen Systemen", heißt es in dem Bericht. Fast 90 Prozent dieser Ergebnisse ließen den Schluss zu, dass die Veränderungen eine Folge der zunehmenden Erderwärmung seien.

Vier zentrale Gefahren

Auch bei einem nur mäßigen weiteren Anstieg der Treibhausgaskonzentrationen sehe der Klimarat auf lange Sicht vier zentrale Gefahren, heißt es. Einzigartige, bedrohte Systeme und Tierarten würden aussterben. Zweitens nähmen extreme Wetterereignisse in ihrer Häufigkeit und an Stärke zu.

Drittens schaffe der Klimawandel neue Verliererregionen und Verlierergesellschaften. Und viertens nehme das Risiko großer "Singularitäten" wie das Abrutschen großer Eismassen in der Arktis oder der Abriss des Golfstroms zu.

Dennoch sei all dies kein Grund zur Resignation, schreibt der Klimarat den Angaben zufolge. Immerhin habe das Kyoto-Protokoll "eine globale Verantwortung für den Klimawandel hergestellt" und so "das Feld für nationale Schritte bereitet". Es gebe allen Grund zur Annahme, dass mit dem internationalen Kohlendioxid-Handel die Basis für eine weitere Reduzierung von Treibhausgasemissionen gelegt sei.

Auch neue Investitionen in die Energieversorgung in Schwellen- und Entwicklungsländern würden die Welt diesem Ziel ein Stückchen näher bringen. Weltweit sei das ökonomische Potenzial für solche Schritte vorhanden.

(AP)

Kaynak: www.sueddeutsche.de ... »
Ergebnisseiten: 1-10  11-20  21-30  31-40  41-50  51-60  61-70  71-80  81-90  91-100  101-110  111-120  121-130  131-140  141-150  151-160  161-170  171-180  181-190  191-200  201-210  211-220  221-230  231-240  <<  [241]  242  243  244  245  246  247  248  249  250  >>  251-260  261-270  271-280  281-290  291-300  301-310  311-320  321-330  331-340  341-350  351-360  361-370  371-380  381-390  391-400  401-410  411-420  421-430  431-440  441-450  451-460  461-470  471-480  481-482  
Gehe zum Eintrag Nr.  
Top
Mustafa Kemal Atatürk
... is turkish vision!
Home | Kontakt | Anmelden
Besucher: 14420589 (Heute: 4109)